ਬ੍ਰੋਂਕਿਓਲਾਈਟਿਸ ਅਤੇ RSV

ਬ੍ਰੋਂਕਿਓਲਾਈਟਿਸ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਂਕਿਓਲਾਈਟਿਸ, ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ (RSV) ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬ੍ਰੋਂਕਿਓਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਛਿੱਕ ਆਉਣਾ
 • ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
 • ਖੰਘ ਆਉਣਾ 
 • 38C ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਬ੍ਰੋਂਕਿਓਲਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 

 • ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
 • ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ
 • ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਂਕਿਓਲਾਈਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੰਘ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਪ੍ਰੇਰਣਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰੇ/ਪੀਲੇ/ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਾ  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:   

 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ  
 • ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ  

ਸਵੈ ਦੇਖਭਾਲ:  

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ NHS 111 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ - 111 ਡਾਇਲ ਕਰੋ  

ਪੀਲਾ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਛੱਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ:   

 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ - ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (they suck in their ribs)  
 • ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ  
 • 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ  
 • ਕੰਬਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ  
 • 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ  
 • ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ  

ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:   

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ GP ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ NHS 111 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ - 111 ਡਾਇਲ ਕਰੋ  

ਲਾਲ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਛੱਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ:   

 • ਅਸਧਾਰਨ ਰੰਗ (ਫ਼ਿੱਕਾ, ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਨੀਲਾ)   
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ  
 • ਭੋਜਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ  
 • ਨਿਢਾਲ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੈ  
 • ਨਵਾਂ ਧੱਫੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:  

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (A&E) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ 999 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

  ਨਿਗਰਾਨੀ

  • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਪ੍ਰੇਰਣਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

  ਭੋਜਣ ਕਰਵਾਉਣਾ

  • ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਣ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ
  • ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

  ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

  • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਰੁਫ਼ੈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹੋ
  • ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਖਾਰੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
  • ਰੋਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ICON ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਜਾਓ 
  • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਏਅਰ ਫ੍ਰੈਸਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਲੀ (ਸਿਲ੍ਹਣ) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  ਲਾਗ ਫੈਲਣ/ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

  • ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ
  • ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ
  • ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ